„Торид Лор“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и Конкурентоспособност”

EU Fund Regional Development OP Innovation and Competitiveness

На 20.08.2020 г. „Торид Лор“ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-8456-C01 с предмет „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ към ОПИК 2014-2020 г.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултати: Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Дата на стартиране: 20.08.2020 г.

Дата на приключване: 20.11.2020 г.

Обща стойност на проекта: 4 600 лв.

Финансиране БФП: 100%